Bản in     Gởi bài viết  

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
(Tổng số: 32 thủ tục)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

MỨC ĐỘ

1. Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN Tài chính - ngân sách 2
2. Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản Tài chính - ngân sách 2
3. Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN Tài chính - ngân sách 2
4. Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Tài chính - ngân sách 2
5. Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Tài chính - ngân sách 1
6. Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) Tài chính - ngân sách 2
7. Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Tài chính - ngân sách 2
8. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp Tài chính - ngân sách 2
9. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau Tài chính - ngân sách 2
10. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển Tài chính - ngân sách 2
11.

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

Tài chính - ngân sách

2

12.

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

2

13.

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Tài chính - ngân sách

2

14.

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

2

15.

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

Tài chính - ngân sách

2

16.

Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tài chính - ngân sách

2

17.

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

Tài chính - ngân sách

2

18.

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Tài chính - ngân sách

1

19.

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

Tài chính - ngân sách

1

20.

Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tài chính - ngân sách

2

21.

Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tài chính - ngân sách

2

22.

Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế).

Tài chính - ngân sách

1

23.

Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất

Tài chính - ngân sách

1

24.

Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

Tài chính - ngân sách

1

25.

Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

Tài chính - ngân sách

1

26.

Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Tài chính - ngân sách

1

27.

Thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Kho bạc

2

28. Thủ tục Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản 1
29. Thủ tục Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Quản lý công sản 1
30. Thủ tục Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Quản lý công sản 1
31. Thủ tục Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương Quản lý công sản 1

32.

Thủ tục Hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn

Quản lý công sản

1

Lưu ý: Các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động cập nhật TTHC khi cơ chế chính sách thay đổi

[Trở về]
THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG